www.chronicon.pl

Kontakt
Strona główna       |       Aktualności       |       Dla Autorów       |       Księgarnia       |       Jak kupić?

Księgarnia
  • Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e.
  • DAY, UT IA POBRUSA... ZE ŚWIATA KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ
  • Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
  • GERBERT Z AURILLAC - SYLWESTER II. PAPIEŻ I UCZONY Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
  • KONFLIKT - POJEDNANIE - WSPÓŁPRACA. STUDIA NAD POLITYKĄ KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423
  • OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. STUDIUM ARCHEOLOGICZNE
  • Major dyplomowany Ryszard Małaszkiewicz. Zarys biografii
  • RELACJA I DIALOG. WPROWADZENIE DO ONTOLOGII TRYNITARNEJ
  • Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?
    W tysiąclecie Kroniki Thietmara
  • ROZPRAWY O HISTORII, UNIWERSYTETACH, EDUKACJI I WYCHOWANIU. WYBÓR STUDIÓW Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN I 55-LECIA PRACY NAUKOWEJ
  • DROGI WIEDZY I WIARY. DEBATY INTERDYSCYPLINARNE
  • He Is Risen! Jesus' Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers
  • Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV)
  • SPACE AND REMEMBRANCE. ST. JOHN OF DUKLA (CA. 1414-1484) AS A RELIGIOUS MEMORIAL PLACE IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND OF RUTHENIA FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT TIMES
  • Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
  • Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
  • "Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie...". Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej
  • Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
  • Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
  • Wyspy Północy
  • Człowiek i praca
  • Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
  • Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
  • Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
  • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
  • Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
  • Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
  • Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
  • W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
  • Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
  • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
  • SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
  • OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
  • KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
  • Przerabianie Żeromskiego
  • Pańczatantra w bajce polskiej
  • Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
  • Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
  • Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
  • Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
  • Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
  • Kodeks Synajski. Biografia
  • KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
  • Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
    Część 2: 1421-1500
  • Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
  • Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
  • Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
  • Studia globalne. Wprowadzenie
  • CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
  • Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
  • Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
  • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
  • O osobliwościach polskiej historii wojskowości
  • Bolesław Krzywousty
  • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
  • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
  • Child and Childhood in the Light of Archeology
  • Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
  • SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
  • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
  • Wokół problemów edukacji ...
  • Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
  • Upodobanie
    Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
    Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
  • Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
  • Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
  • Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
  • Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
  • Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
  • Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
  • Zapisy cierpienia
  • Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
  • Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
  • Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
  • Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
  • Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
  • Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
  • Źródła historyczne wydobywane z ziemi
  • Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
  • Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
  • Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
  • Ślężańska układanka
  • Lutynia 1757. Bitwa i PamiÂść / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis
  •  
    OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. STUDIUM ARCHEOLOGICZNE
    Kamil Kajkowski    Spis treści:

    OOd autora / 7
    1. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE / 9
    1.1. Ramy chronologiczno-terytorialne i cel pracy / 11
    1.2. Zakres merytoryczny / 18
    2. STAN BADAŃ NAD OBRZĘDOWOŚCIĄ WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH POMORZAN NA TLE DYSKUSJI NAD RELIGIĄ POGAŃSKĄ SŁOWIAN ZACHODNICH / 23
    3. MOŻLIWOŚCI POZNAWCZE ARCHEOLOGII W BADANIACH NAD KULTURĄ DUCHOWĄ WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH SPOŁECZNOŚCI POGAŃSKICH / 51
    4. MIEJSCA SPRAWOWANIA PRAKTYK KULTOWYCH W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCH / 75
    4.1. Morfologia ośrodków kultu pogańskiego / 77
    4.2. Ośrodek kultu jako antropogeniczna przestrzeń kontaktu z sacrum / 89
    4.3. Sanktuaria w świecie natury / 92
    4.4. Fenomen grodów kultowych / 107
    4.5. Budynki o funkcjach sakralno-obrzędowych / 121
    4.6. Przestrzeń nekropoliczna / 131
    5. PLASTYKA FIGURALNA / 151
    5.1. Rzeźby i reliefy / 153
    5.2. Wyobrażenia zminiaturyzowane / 179
    6. OFIARY / 205
    6.1. Ofiary z ludzi / 208
    6.2. Ofiary ze zwierząt / 215
    6.3. Ofiary zakładzinowe / 221
    6.4. Wota akwatyczne / 230
    6.5. Skarby / 233
    7. AMULETY I PRZEDMIOTY APOTROPAICZNE / 243
    8. OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCH / 297
    8.1. Organizacja przestrzeni sakralnych na tle przemian społeczno-politycznych / 299
    8.2. Przejawy myślenia religijno-magicznego i jego realizacje / 315
    Aneks 1. Wczesnośredniowieczne pochówki łodziowe z obszaru Pomorza / 365
    Aneks 2. Depozyty szkieletów zwierzęcych zarejestrowane na obszarze Słowiańszczyzny Zachodniej / 369
    Bibliografia / 381
    Indeks nazw miejscowych / 485
    Indeks postaci nadprzyrodzonych / 491
    Ritual practices of the Pomeranians in the Early Middle Ages. An archaeological study. Contents / 493

    ISBN 978-83-950403-6-8
    Wrocław 2019
    Wydanie pierwsze
    Objętość: 494
    Oprawa miękka
    Format: B5

    Cena: 58

    Copyright © 2007-2019 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net