www.chronicon.pl

Kontakt
Strona główna       |       Aktualno¶ci       |       Dla Autorów       |       Księgarnia       |       Jak kupić?

Księgarnia
 • Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e.
 • DAY, UT IA POBRUSA... ZE ŚWIATA KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ
 • Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
 • GERBERT Z AURILLAC - SYLWESTER II. PAPIEŻ I UCZONY Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
 • KONFLIKT - POJEDNANIE - WSPÓŁPRACA. STUDIA NAD POLITYKĄ KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423
 • OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. STUDIUM ARCHEOLOGICZNE
 • Major dyplomowany Ryszard Małaszkiewicz. Zarys biografii
 • RELACJA I DIALOG. WPROWADZENIE DO ONTOLOGII TRYNITARNEJ
 • Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?
  W tysiąclecie Kroniki Thietmara
 • ROZPRAWY O HISTORII, UNIWERSYTETACH, EDUKACJI I WYCHOWANIU. WYBÓR STUDIÓW Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN I 55-LECIA PRACY NAUKOWEJ
 • DROGI WIEDZY I WIARY. DEBATY INTERDYSCYPLINARNE
 • He Is Risen! Jesus' Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers
 • Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV)
 • SPACE AND REMEMBRANCE. ST. JOHN OF DUKLA (CA. 1414-1484) AS A RELIGIOUS MEMORIAL PLACE IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND OF RUTHENIA FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT TIMES
 • Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
 • Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
 • "Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie...". Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej
 • Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
 • Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
 • Wyspy Północy
 • Człowiek i praca
 • Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
 • Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
 • Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
 • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
 • Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
 • Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
 • Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
 • W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
 • Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
 • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
 • SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
 • OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
 • KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
 • Przerabianie Żeromskiego
 • Pańczatantra w bajce polskiej
 • Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
 • Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
 • Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
 • Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
 • Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
 • Kodeks Synajski. Biografia
 • KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
  Część 2: 1421-1500
 • Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
 • Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
 • Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
 • Studia globalne. Wprowadzenie
 • CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
 • Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
 • Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
 • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
 • O osobliwościach polskiej historii wojskowości
 • Bolesław Krzywousty
 • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
 • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
 • Child and Childhood in the Light of Archeology
 • Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
 • SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
 • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
 • Wokół problemów edukacji ...
 • Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
 • Upodobanie
  Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
  Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
 • Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
 • Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
 • Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
 • Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
 • Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
 • Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
 • Zapisy cierpienia
 • Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
 • Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
 • Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
 • Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
 • Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
 • Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
 • Źródła historyczne wydobywane z ziemi
 • Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
 • Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
 • Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
 • Ślężańska układanka
 • Lutynia 1757. Bitwa i Pami¶ć / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis
 •  
  Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
  pod redakcją Rościsława Żerelika, Stanisława Rosika, Grzegorza Borowskiego

  Bitwa pod Lutynią stoczona 5 grudnia 1757 r. należy do najgło¶niejszych w dziejach Śąska, a jako epizod wojny siedmioletniej, pierwszego w przeszłości konfliktu o charakterze globalnym, wpisała się również na karty historii powszechnej. Pogrom armii cesarskiej przyczynił się do przydania Fryderykowi II tytułu Wielkiego w tradycji królestwa Prus, później też zjednoczonych pod ich przewodem Niemiec, a jednocześnie zapewnił mu trwałe miejsce w światowym panteonie wielkich wodzów i mistrzów sztuki wojennej. Po niespełna dwóch stuleciach tradycja upamiętniająca pruską wiktori¶ sama stała się nurtem przebrzmiałej przeszłości, tracąc nieodwracalnie dotychczasową racj¶ społecznego bytu. Dwieście pi¶ćdziesiąta rocznica lutyńskiej batalii stała się okazją do podjęcia refleksji nie tylko nad nią jako wydarzeniem, ale także nad fenomenem jego obecności w ¶wiadomości i kulturze dawnych pokoleń. Te dwa aspekty namysłu nad przeszłością zogniskowały uwagę uczestników konferencji pt. Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja zorganizowanej w dniach 5 i 6 grudnia 2007 r. przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Muzeum Regionalne w Środzie Śąskiej. Plon tych obrad zawiera niniejsza publikacja.

  (Z wprowadzenia)


  SPIS TREŚCI:

  Wprowadzenie (R. Żerelik, S. Rosik, G. Borowski)

  I. Bitwa: wydarzenie, ludzie, sztuka wojenna

  Robert KISIEL, Przebieg bitwy pod Lutynią.
  Rościsław ŻERELIK, Skutki bitwy pod Lutynią dla ziemi ¶redzkiej.
  Marek CETWIŃSKI, "Nikczemnie sprzedane psy": historia sztuki wojennej czy antropologia historyczna? Rozważania na marginesie rocznicy bitwy pod Leuthen.
  Jerzy MAROŃ, Bitwa pod Lutynią w oczach pisarzy wojskowych.
  Adrien QUERÉT-PODESTA, Bitwa pod Lutynią w historiografii francuskiej.

  II. Czasy Fryderyka II w kulturze materialnej: relikty i wyobrażenia

  Lech MAREK, Osiemnastowieczna szpada ze Środy Śąskiej.
  Paweł DUMA, Podstawowe umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie żołnierza piechoty pruskiej w latach 1740-1763.
  Rainer SACHS, Figury cynowe a wojny śląskie.

  III. W kręgu tradycji i ideologii

  Andrzej NIEUWAŻNY, Uczeń czarnoksiężnika? Napoleon i Fryderyk Wielki.
  Jacek D¶BICKI, Bitwa lutyńska i jej pozamilitarne aspekty w pruskim pi¶miennictwie następnych stu lat.
  Tomasz GŁOWIŃSKI, Bitwa pod Lutynią w propagandzie nazistowskiej na Dolnym Śąsku w latach 1933-1945.
  Przemysław WISZEWSKI, Wielki Fryderyk w małych historiach. Esej na marginesie powojennej historiografii miast śląskich.

  IV. O nowy kształt pamięci

  Stanisław ROSIK, "Piana na gumowym torcie...". Wokół obchodów 250. rcznicy bitwy w Lutyni (wrzesień-grudzień 2007). Problem kształtowania pamięci.
  Wojciech MROZOWICZ, Niechciana rocznica? Głos w dyskusji.
  Zbigniew ALEKSY, Grzegorz BOROWSKI, Bitwa pod Lutynią na dawnych planach. Wystawa w Muzeum Regionalnym w Środzie Śąskiej (5 grudnia 2007 - 1 czerwca 2008).

  Indeks osób
  Indeks nazw geograficznych
  Zusammenfassung.

  Wrocław 2010
  Seria: Colloquia; VI
  Wydanie pierwsze
  Objętość: 216 stron
  Format: 23,5 x 16 cm
  Papier: satynowany
  Oprawa: miękka szyta
  Czarno-białe ilustracje w tekście
  ISBN 978-83-925181-7-4
  Cena: 29,00

  Copyright © 2007-2019 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net